Sunday, November 25, 1962 - 3:30PM
at Jeppessen Stadium, Houston, TX