Sunday, November 26, 1961 - 3:30PM
at Jeppessen Stadium, Houston, TX