Sunday, November 20, 1960 - 3:30PM
at Jeppessen Stadium, Houston, TX