< Green Bay vs New York | Chicago vs Staten Island | Boston vs Portsmouth >

Sunday, November 20, 1932 - 2:15PM
at Thompsons Stadium, New York, NY