2019_SD-MEM^4

..//fields/regular_season/MEM/r1024/MEM_2019^2.png